Αρχική
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF Print E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ  «Η ΜΗΤΕΡΑ»

ΙΛΙΟΝ  13-2-2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.670

 

Ταχ.Δ/νση     :    Λ.Δημοκρατίας 65 -΄Ιλιον

Πληροφορίες :    Στέλλα  ΄Ιλτσιου

Τηλέφωνο      :    2132015729

FAX               :    2102619302

E-MAIL         :    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Δ   Ε   Λ   Τ   Ι   Ο      Τ   Υ   Π   Ο   Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 ,όπως τροποποιήθηκε με το τρίτο άρθρο του Ν.3527/2007 και το άρθρο 5 του Ν.3868/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του  Ν.3833/2010 , της παρ. 5 του άρθρου 6  του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) και τον Ν.4075/2012 καθώς επίσης την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/78/1191/20-9-2012 εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 περί έγκρισης για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ,σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 274 θέσεις επικουρικού προσωπικού συνολικά στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας,την αριθμ. Δ30/26298/528/28-11-2012 Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για κατανομή 107 ατόμων στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και την αριθμ. 4807/1-11-2012 Βεβαίωση  για την δέσμευση των οικονομικών πιστώσεων,   εγκρίνεται  η πρόσληψη  δέκα ( 10)  ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του κλάδου   Δ.Ε Βοηθών Βρεφοκόμων για το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής “Η ΜΗΤΕΡΑ” χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω  προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.»      


 

Οι αιτήσεις,   θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως  αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του  νόμου 4052/2012  και αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας.

5. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων.

 

Το χρονικό διάστημα  υποβολής αίτησης-δικαιολογητικών  θα είναι είκοσι (20) ημέρες και ορίζεται από 15-2-2013   ως  και 7-3-2013.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Προσωπικού του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής "Η ΜΗΤΕΡΑ" Λ.Δημοκρατίας 65 - 131 22 ΄Ιλιον ,Αττικής  ή προσωπικά στην ίδια διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν στα τηλέφωνα   2132015729,  2132015751.

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

-          Γρ. κ. Υπουργού Εργασίας

-          Γρ. κ.κ. Υφυπουργών Εργασίας

-          Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων Υπουργείου Εργασίας

-          Γρ. Γεν. Δ/ντριας Υπουργείου Εργασίας

-          Γρ. Γεν. Δ/ντριας  Υπουργείου Εργασίας

-          Παραρτήματα Κ.Π.Π.Α “Η ΜΗΤΕΡΑ”

Εσωτερική διανομή:

-          Γρ. Διοικητή

-          Γρ. Διοικητικής Διευθύντριας

-          Δ/νση Προσωπικού

-         Δ/νσεις και Γραφεία Κ.Υ. του Κ.Π.Π.Α “Η ΜΗΤΕΡΑ”

Last Updated on Friday, 15 February 2013 07:31
 
til1
til2
til3
til4
til5
 
Copyright © 2014 . All Rights Reserved.
Site created by john chronis. Logo designed by Marina Roussou.